Elevråd

KASTANJESKOLAN

den lilla skolan i den stora staden

Elevråd

 

Vad är ett elevråd?

Syftet med ett elevråd är att ge eleverna på Kastanjeskolan möjlighet till ett gemensamt forum där synpunkter, delaktighet och inflytande, ges utrymme, för frågor i och kring skolan. Ämne som tas upp kan vara skolmiljön, både den psykiska och fysiska, informationsutbyten samt trivselhöjande projekt.

 

En elevrådsrepresentant ska själv vilja vara med i elevrådet och vara villig att dela med sig av elevernas/klassens åsikt. Vidare ska man vara intresserad av att utveckla och ventilera de frågor och idéer som kommer upp på dagordningen samt vara villig att ta sina raster i anspråk för elevrådsarbete vid behov. En elevrådskandidat från varje klass blir kallad till möte.

 

På Kastanjeskolan har vi två elevråd. Ett för de yngre eleverna i klasserna 1 - 5 och ett för de äldre eleverna i klasserna 6 - 9.

Elevråden träffas 3-4 gånger/termin och för protokoll på mötena. Protokollen vidarebefordras även till skolans ledningsgrupp för genomgång.

 

Tillvägagångssättet under ett elevrådsmöte kan t. ex vara: vi utgår ifrån en dagordning. Vidare väljer vi ordförande, sekreterare, går igenom föregående möte, vi går en runda så alla får komma till tals, vi informerar varandra, bestämmer tid för nästa möte och avslutningsvis har vi punkten övrigt.

Copyright © All Rights Reserved