Elevråd

 

Vad är ett elevråd?

Syftet med ett elevråd är att ge eleverna på Kastanjeskolan ett gemensamt forum där synpunkter, delaktighet och inflytande i frågor kring skolan ges utrymme, Ämne som tas upp kan vara skolmiljön, både den psykiska och fysiska, informationsutbyten samt trivselhöjande projekt.

 

En elevrådsrepresentant ska själv vilja vara med i elevrådet och vara villig att dela med sig av elevernas/klassens åsikt. Vidare ska man vara intresserad av att utveckla och ventilera de frågor och idéer som kommer upp på dagordningen samt vara villig att - vid behov - ta sina raster i anspråk för elevrådsarbete. En elevrådskandidat från varje klass blir kallad till möte.

 

På Kastanjeskolan har vi två elevråd. Ett för de yngre eleverna i klasserna 1 - 5 och ett för de äldre eleverna i klasserna 6 - 9.

Elevråden träffas 3-4 gånger/termin och för protokoll på mötena. Protokollen vidarebefordras även till skolans ledningsgrupp för genomgång.

 

Tillvägagångssättet under ett elevrådsmöte kan t. ex vara: vi utgår ifrån en dagordning. Vidare väljer vi ordförande, sekreterare, går igenom föregående möte, vi går en runda så alla får komma till tals, vi informerar varandra, bestämmer tid för nästa möte och avslutningsvis har vi punkten övrigt.

Copyright © All Rights Reserved