Kursplaner

ÄMNESUPPLÄGG - Hur vi på Kastanjeskolan har valt att läsa våra ämnen

 

Skolan har en allmän inriktning, men betonar språk och kommunikation.

 

Skolan betonar språk och kommunikation genom att inom "skolans val" ge extra utrymme för språkets olika former. Goda kunskaper inom språk och kommunikation är angeläget i den mångfacetterade och mångkulturella miljö som dagens Malmö utgör och behovet av att tillägna sig ett bra verbalt språk är avgörande för all kunskapsinhämtning.

 

Kastanjeskolan uppmuntrar och arbetar med alla positiva sätt att uttrycka sig. Språk är så mycket mer än det verbala språket. Andra språk är till exempel musik, drama, rörelse, bild och form. Att få prova olika uttrycksformer leder till en god självkänsla, självförtroende och att eleverna behärskar det svenska språket som ett betydelsefullt verktyg.

 

Samtliga pedagoger på skolan har lärarlegitimation, dvs. hra utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak bedriver. Vi arbetar tidigt med ämneslärare och lärarna får jobba med det de brinner för.

 

PROFIL SPRÅK & KOMMUNIKATION

 

Kastanjeskolan har profilen språk och kommunikation och arbetar med att ge eleverna en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift.

 

Vi betonar svenska som kärnämne men tror också att vägen till ett rikt språk går via andra uttrycksmedel. Vi vill att eleverna skall få fördjupa sig i och upptäcka språkets alla möjligheter och nyanser och se språket som ett viktigt verktyg i livet. Vi vill också att alla elever skall få förmågan och lusten att tala inför en grupp kamrater.

 

 

 

 

 

 

KASTANJESKOLANS PROFIL INNEBÄR:

att ”skolans val”-timmarna (Grundskoleförordningen kap.2 § 21) ägnas åt ämnet svenska, det vill säga läsa, skriva, lyssna, tala samt åt musik och bild/form.

 

att vi i årskurs 1 och 2 fokuserar på baskunskaperna svenska och matematik för att ge eleverna en bra grund att stå på och för att främja en fortsatt god inlärning. Detta innebär att Kastanjeskolans elever tidigt i sin skolgång får fler timmar i svenska och matematik utlagda på sitt schema..

 

att eleverna redan de första läsåren får möjlighet att uttrycka sig genom drama, rörelse, musik, bild och form och därigenom uppmuntras att kommunicera på sitt eget sätt.

 

att alla klasser har skönlitteraturläsning 30 minuter varje dag och besöker Malmö stadsbibliotek en gång i månaden.

 

att årskurs 1–6 har dans.

 

 

Copyright © All Rights Reserved