Kursplaner

ÄMNESUPPLÄGG - Hur vi på Kastanjeskolan har valt att läsa våra ämnen

 

Skolan har en allmän inriktning, men betonar språk och kommunikation.

 

Skolan betonar språk och kommunikation genom att inom "skolans val" ge extra utrymme för språkets olika former. Skolan ska lägga stor vikt vid språk och kommunikation, vilket är angeläget i den mångfacetterade och mångkulturella miljö som dagens Malmö utgör och behovet av att tillägna sig ett bra verbalt språk är avgörande för all kunskapsinhämtning.

 

Kastanjeskolan ska arbeta med, och uppmuntra, alla positiva sätt att uttrycka sig. Språk är så mycket mer än det verbala språket. Andra språk är till exempel musik, drama, rörelse, bild och form. Att få prova olika uttrycksformer ska leda till en god självkänsla, självförtroende och att eleverna behärskar det svenska språket som ett betydelsefullt verktyg.

 

Samtliga pedagogerna har lärarlegitimation, dvs. ha utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, och i övrigt ha förmåga att realisera våra tankar om skolan med tyngdpunkt på språket i alla dess former. Vi arbetar tidigt med ämneslärare och lärarna får jobba med det de brinner för.

 

PROFIL SPRÅK & KOMMUNIKATION

Definition:

Kastanjeskolan har profilen språk och kommunikation och arbetar med att ge eleverna en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. God kännedom i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Vi betonar svenska som kärnämne men tror också att vägen till ett rikt språk går via andra uttrycksmedel. Vi vill att eleverna skall få fördjupa sig i och upptäcka språkets alla möjligheter och nyanser och se språket som ett viktigt verktyg i livet. Vi vill också att alla elever skall få förmågan och lusten att tala inför en grupp kamrater.

 

Vår vision är att stärka elevernas självkänsla och utveckla personligheten hos varje elev genom att förmedla insikt, lust och känsla för språkets kraft och möjligheter. Kastanjeskolan ska bli Malmös bästa grundskola.

 

 

 

KASTANJESKOLANS PROFIL INNEBÄR NUVARANDE LÄSÅR:

Att ”skolans val”-timmarna (Grundskoleförordningen kap.2 § 21) ägnas åt ämnet svenska, det vill säga läsa, skriva, lyssna, tala samt åt musik och bild/form.

 

I årskurs 1 och 2 fokuserar Kastanjeskolan på baskunskaperna svenska och matematik för att ge eleverna en bra grund att stå på och för en fortsatt god inlärning.Detta innebär att Kastanjeskolans elever får fler timmar i svenska och matematik utlagda på sitt schema, tidigt i sin skolgång.

 

Att eleverna redan de första läsåren får möjlighet att uttrycka sig genom drama, rörelse, musik, bild och form och därigenom uppmuntras att kommunicera på sitt eget sätt.

 

Alla klasser har skönlitteraturläsning 30 minuter varje dag och besöker Malmö stadsbibliotek en gång i månaden.

Årskurs 1–6 har dans.

 

 

Copyright © All Rights Reserved