Programförklaring

Nedan följer den programförklaring som författats och antagits av styrelsen för Föreningen Kastanjeskolan.

En fristående skola

 

  • drivs av någon annan än kommunen (eller landsting/stat)
  • är öppen för alla och avgiftsfri
  • finansieras huvudsakligen av den kommunala "skolpengen"

 

En fristående skola i Sofielund

 

Vi vill möta behovet av och önskningarna om en småskalig skola i Sofielund. Vi vill skapa goda förutsättningar att tillgodose varje barns behov genom en skola med små och få klasser. Vi tror att en småskalig skola främjar god hälsa och trygga uppväxtvillkor för barnen och ger ett större föräldraengagemang. Genom vår skola vill vi ta tillvara det unika med Sofielund och Möllevången. Området är ett av de få områden som kan visa upp en blandad sammansättning av invånare avseende ålder, etnicitet och socialgruppstillhörighet. Genom skolan vill vi skapa en mötesplats där barn och föräldrar från alla samhällsgrupper kan verka tillsammans. Föreningens och personalens engagemang och de små klasserna ger bra förutsättningar för en god skolmiljö vilket garanterar bästa möjliga studieresultat. Småskaligheten gör att den enskilda eleven blir mera synlig. Föräldrar och barn är kända av alla på skolan. Detta skapar trygghet för eleven. Trygghet och glädje är grunden för allt lärande och vi kommer att arbeta för att varje elev ska känna sig behövd och omtyckt.

 

Kastanjeskolan

 

Kastanjeskolan har små klasser 21 elever/ klass upp tom mellanstadiet och 25 elever/ klass i högstadiet. För fritidshemsverksamheten debiteras en avgift i nivå med den kommunala. Skolan är öppen för alla barn, vid fler sökande än antalet platser gäller följande urvalsprinciper; ködatum samt förtur för syskon till redan inskrivna elever. Skolan följer den gällande svenska läroplanen och har en allmän pedagogisk inriktning. Skolan betonar språk och kommunikation genom att inom "skolans val" ge extra utrymme för språkets olika former. Skolan ska lägga stor vikt vid språk och kommunikation, vilket är angeläget i den mångfacetterade och mångkulturella miljö som dagens Malmö utgör och behovet av att tillägna sig ett bra verbalt språk är avgörande för all kunskapsinhämtning. Kastanjeskolan ska arbeta med, och uppmuntra, alla positiva sätt att uttrycka sig. Språk är så mycket mer än det verbala språket. Andra språk är till exempel musik, drama, rörelse, bild och form. Att få prova olika uttrycksformer ska leda till en god självkänsla, självförtroende och att eleverna behärskar det svenska språket som ett betydelsefullt verktyg.

 

Skolan ska ta tillvara det unika med Sofielund och Möllevången, och dess blandning avseende kultur, ursprung och socialgrupps tillhörighet. Genom skolan vill vi skapa en mötesplats för barn och föräldrar från alla samhällsgrupper. Småskaligheten ska göra den enskilda eleven mera synlig. Föräldrar och barn blir då kända av alla på skolan. Detta skapar trygghet för eleven. Föräldrarnas och personalens engagemang samt de små klasserna ger bra förutsätt ningar för en god skolmiljö och goda studieresultat. Föräldrarna ska ha stor delaktighet dels i sitt eget barns skolgång, dels i utvecklingen av skolan.

 

Medlemskapet i föreningen ska ge möjligheter för föräldrar och andra medlemmar att engagera sig i skolan och påverka dess utformning. Elever med föräldrar som finner det naturligt att medverka aktivt i skolan blir måna om sin egen skolmiljö och lär sig att man kan påverka genom att själv agera. Elevinflytande ska utgöra en viktig del i skolans verksamhet, och bidra till att skapa ansvarsfulla, demokratiskt tänkande och medkännande medborgare av skolans elever.

 

Vision

 

Kastanjeskolan ska bli Malmös bästa grundskola!

 

IT-vision

 

På Kastanjeskolan ges kommunikation och informationskompetens hög prioritet där kreativitet och kunskap står i centrum. Skolans IT-miljö skall spegla vårt samhälle så att barnen är förberedda för högre studier och framtida arbetsliv. Skolan skall därför ge eleverna möjlighet att utveckla sin kunskap och kompetens i digital informationshantering genom att erbjuda relevant IT-utrustning och IT-kompetens i undervisningen och lärandet. Skolan skall också verka för ett källkritiskt synsätt och etiskt förhållningssätt som bland annat värnar om den personliga integriteten i det digitala samhället.

 

 

Profilen språk och kommunikation

 

Kastanjeskolan har profilen språk och kommunikation och arbetar med att ge eleverna en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. God kännedom i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Vi betonar svenska som kärnämne men tror också att vägen till ett rikt språk går via andra uttrycksmedel såsom drama, musik, bild och form. Vi vill att eleverna skall få fördjupa sig i och upptäcka språkets alla möjligheter och nyanser och se språket som ett viktigt verktyg i livet. Vi vill också att alla elever skall få förmågan och lusten att tala inför en grupp kamrater. Vår vision är att stärka elevernas självkänsla och utveckla personligheten hos varje elev genom att förmedla insikt, lust och känsla för språkets kraft och möjligheter.

 

Kastanjeskolans profil innebär att ”skolans val”-timmarna ägnas åt ämnet svenska, det vill säga läsa, skriva, lyssna, tala samt åt musik och bild/form. I årskurs 1 och 2 fokuserar Kastanjeskolan på baskunskaperna svenska och matematik för att ge eleverna en bra grund att stå på och för en vidare god inlärning. Detta gör vi bl. a genom att läsa fler timmar av dessa ämnen. Att eleverna redan de första läsåren får möjlighet att uttrycka sig genom drama, rörelse, musik, bild och form och därigenom uppmuntras att kommunicera på sitt eget sätt.

 

Alla klasser har skönlitteraturläsning 30 minuter varje dag och besöker Malmö stadsbibliotek en gång i månaden.

Varje klass har dans i årskurs 1–6 varje vecka à 45 min.

 

 

Organisationen av Kastanjeskolan

 

Kastanjeskolan drivs av den ideella Föreningen Kastanjeskolan vars styrelse väljs vid årsmötet. Styrelsen har arbetsgivaransvar och ansvarar för budget, lokalfrågor, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor. Styrelsen har lämnat över det pedagogiska ansvaret till verksamheten. Rektor blir pedagogernas (lärare, förskollärare och fritidspedagoger) arbetsledare och ansvarar för skolans verksamhet.

 

Copyright © All Rights Reserved