Stadgar

§9 Revisor

 

På ordinarie årsmöte skall det årligen väljas en eller två revisorer för påföljande räkenskapsår.

§10 Firmatecknare

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

 

§1 Föreningen

 

1:a Föreningens namn är Föreningen Kastanjeskolan.

 

1:b Föreningen är en ideell förening som är religöst och partipolitiskt obunden.

 

§2 Ändamål

 

2:a Föreningens syfte är att vara huvudman och bedriva skola på förskoleklass- och grundskolenivå samt i anslutning härtill bedriva fritidshemsverksamhet.

 

2:b Skolan skall följa Lgr 11, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, dess värdegrund, riktlinjer och mål.

 

Vidare skall skolan följa de av regeringen fastställda nationella kurs- och timplanerna för varje ämne.

 

2:c Utbildningens inriktning skall vara allmän. Upptagningsområdets mångkulturella karaktär motiverar en betoning på språk och kommunikation, vilket skall ske inom skolans val i den nationella timplanen.

 

2:d För den dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningens styrelse anställa personal.

 

Skolan och fritidshemmets rektor skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet.

 

2:e Föreningens verksamhet skall i övrigt uppfylla de krav skolverket, socialstyrelsen, kommunala organ och andra myndigheter ställer.

 

§3 Säte

 

3:a Styrelsen har sitt säte i Malmö.

§4 Medlemskap

 

4:a Till medlemmar i föreningen antas alla myndiga personer som kan väntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

 

4:b Medlem har rösträtt vid ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte samt är valbar av årsmötet till beslutande organ.

 

4:c Medlem är skyldig att betala de vid årsmötet fastställda avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

4:d Medlem kan uteslutas av styrelse om denne uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens ändamål eller verksamhet. Meddelande härom ska ske skriftligt från styrelsen.

 

4:e Medlemskap i föreningen är obligatoriskt för de föräldrar som har barn i fritidshemmet.

 

4:f Medlemsavgift fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen.

 

§5 Inskrivning av elever

 

Skolan skall vara öppen för alla. Vid fler sökande än antal platser gäller följande urvalsprinciper i nämnd ordning:

Syskon till redan inskrivna barn.

Köordning där ködatum utgörs av det datum då föreningen mottager ansökan.

§6 Månadsavgift, utebliven betalning

 

6:a Villkor och avgifter för fritidshemmet följer reglerna för maxtaxereformen, och motsvarar det kommunala regelverket.

 

6:b Uppsägning från fritidshemmet är två månader och ska meddelas skriftligen till ansvarig personal i fritidshemmet.

 

6:c Två upprepade uteblivna betalningar av fritidshemsavgift samt en skriftlig varning från styrelsen, innebär uppsägning samt avstängning från fritidshemmet med omedelbar verkan.

 

§13 Årsmöte

 

13:a Årsmöte skall hållas före oktober månads utgång. Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

Följande ärenden skall förekomma till behandling:

 

Val av mötes ordförande.

Val av mötes sekreterare.

Fastställande av röstlängd.

Val av justeringsmän.

Fråga om årsmötet blivit utlyst i rätt ordning.

Styrelsens jämte revisorernas berättelse.

Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och revisorer.

Beslut om årsavgifter.

Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Val av revisorer.

Val av valberedning, två till tre personer.

Övriga frågor och inkomna motioner.

13:b Ärenden som medlem vill hänskjuta till årsmötet, skall skriftligen anmälas till styrelsen minst en månad före mötet.

 

§7 Styrelsen

 

7:a Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter samt minst två suppleanter som väljs på föreningens årsmöte. Ledamöterna väljes på två år, halva antalet varje år.

 

7:b På årsmötet utses föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter samt suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

 

7:c Skolans rektor ska vara adjungerad i styrelsen. Undantag kan medges av styrelse eller av medlemmar på årsmöte.

 

7:d Styrelsen är beslutmässig om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

 

7:e Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid personval kan sluten omröstning ske.

 

7:f Styrelsen har till uppgift att mellan ordinarie årsmöten ansvara för den löpande förvaltningen av verksamheten. Beslut som är av omfattande betydelse för medlemmarna och/eller extra ordinär för verksamheten skall hänskjutas till årsmöte.

 

7:g Styrelsen skall verkställa årsmötets beslut och skall inbördes upprätta en arbetsordning.

 

7:h Styrelsen skall anställa erforderlig personal som skall vara behörig, undantag kan dock ges då styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot personal och skall fastställa löne- och anställningsvillkor.

 

7:i Styrelsen skall föra medlemsregister samt ansvara för elevs inskrivning till skolan.

 

§14 Extra föreningsmöte

 

14:a Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller när en fjärdedel av samtliga röstberättigade medlemmar så önskar.

 

14:b Vid extra föreningsmöte får beslut endast fattas i sådana ärenden som upptagits på utsänd ärendelista.

 

 

§11 Räkenskapsår

 

Föreningens räkenskapsår är 07-01 - 06-30.

§12 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

 

Styrelsen skall senast två veckor före ordinarie årsmöte avge verksamhetsberättelse till föreningens medlemmar. Styrelsen skall senast en månad före ordinarie årsmöte avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer.

 

§15 Kallelse

 

15:a Kallelse skall vara utsänd senast två veckor före årsmöte och senast en vecka före extra föreningsmöte.

 

15:b Styrelsen skall senast två veckor före årsmöte utsända till medlemmarna; föredragningslista, inkomna förslag att behandlas vid mötet samt i övrigt erforderliga handlingar.

 

15:c Då kallelse utgått till medlemmarna, skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom.

 

§16 Upplösning av föreningen

 

16:a Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte, eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande föreningsmöten.

 

16:b Det åligger styrelsen att avveckla föreningen.

 

Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla barn- och ungdomsverksamhet inom Sofielunds och/eller Möllevångens församling.

§17 Stadgeförändring

 

Föreningens stadgar kan ändras endera med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte, eller med enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande föreningsmöten.

 

 

§8 Informationsskyldighet

 

Styrelse, rektor och personal vid skolan har vid externa och interna möten informationsskyldighet. Möten skall kunna redovisas.

 

Copyright © All Rights Reserved